Free Future Vision For You! Just mail me n mail You Back!

四柱推命(Shichūsuimei) Year,Month,day,time.

Free Future Vision For You! Just mail me n mail You Back!
फ्री भबिस्स रेखा ! जन्मेदेखि लिई आएको भबिस्य रेखा Year,Month,day,time ले द्खन सकिने
चार ओटा तत्वले हेराउने भएकोले हेराउने तरिका पनि कम्मपीलिकेट हुने र मिल्लने मात्रा उत्कृष्ट हुने भएकोले
हेराउने तरिका मद्धेको राजा मानिन्छ /

1.जन्म मिति जन्मेको समय ( Date of Birth (if you know birth time))
२.महिला वा पुरुष (Male or Female)
3.कुन बर्सको हेराउने (Which Year You Want to Vision) (2013 or 2014 etc.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s